เจตจำนงผู้บริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

ข้าพเจ้า นายบัวไล  วงค์เครือสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จึงขอประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุตริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน  ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพา คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน  ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้

                    ๑.  ด้านความโปร่งใส  จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ ได้หลากหลายช่องทาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกสาร ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

                    ๒.  มีความพร้อมรับผิด มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการทำงานและการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

                    ๓.  ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  มีเจตจำนงสุจริตที่จะทำให้หน่วยงานปลอดจาการทุจริตในเชิงนโยบายและการสุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน

                    ๔.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทนต่อการสุจริตทั้งปวงและมีความสะอาย และเกรงกลัวที่จะทุจริต รวมทั้งการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                    ๕.  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงาน ในเรื่องการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                    ๖.  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่  เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารเบาะแสทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ และศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล
                                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ    วันที่  ๖ ตุลาคม  .. ๒๕๖๕
                              นายสิริชัย คึ้มยะราช

                 (นายสิริชัย คึ้มยะราช)

        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

 

Copyright © 2021. All rights reserved. by : www.dongchon.go.th
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น