หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน

นายศักดิ์สิทธิ์ วงษ์สิรภัค
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

Local Performance Assessment : LPA 2567

ด้านที่1 

ข้อที่ 3 การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.แจ้งแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้สำนัก/กอง ทราบ

4.จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.1)

5.จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.4)

6.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.5)

7.จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.6)

8.จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบที่กำหนดให้นายอำเภอหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

 

ข้อที่ 4 ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

1.จัดทำกฎบัตรโดยระบุเนื้อหาให้ครบถ้วนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

2.กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ

3.จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน

4.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติครบถ้วน

5.จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน

6.ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download pdf

 

 

ข้อ 7.การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด แบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6

7.3 หนังสือนำส่งรายงานให้นายอำเภอ หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี

7.4 เอกสารหลักฐานแสดงที่มาในการประเมินความเสี่ยง เช่น รายงานการประชุม หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องของสำนัก/กอง

 

ข้อ  8.ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กระทรวงการคลังกำหนด

8.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

8.2 กฎบัตรที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ

8.3 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กฎบัตร หน่วยรับตรวจทราบ

8.4 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการสอบทาน ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

8.5 แผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น

8.6 รายงานผลการตรวจสอบ

8.7 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการติดตามผล การดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ

Copyright © 2021. All rights reserved. by : www.dongchon.go.th
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น