คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร 
นายสิริชัย คึ้มยะราช
นายกองค์การบริหารส่วนดงชน
096-3547894

นายประยูร วงค์ถามาตย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนดงชน
087-4913842

นายสมควร โคตรธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนดงชน
082-8508754

นายทำนอง สีหาเพศ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน
062-5733492

 

 รายนามผู้บริหาร
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จากอดีตถึงปัจจุบัน

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายนาค   มุลน้อยสุ

ประธานกรรมการบริหาร

23 ก.พ. 2540 – 22 ก.พ. 2542

2

นายฮง  วงศ์มีแก้ว

ประธานกรรมการบริหาร

3 มี.ค. 2542 – 10 ม.ค. 2543

3

นายณรงค์  อุปพงษ์

ประธานกรรมการบริหาร

7 ก.พ. 2543 – 17  มิ.ย. 2546

4

นายณรงค์  อุปพงษ์

นายก อบต.ดงชน

18 มิ.ย. 2546 – 22 มิ.ย. 2548

5

นายบัวไล  วงค์เครือสอน

นายก อบต.ดงชน

30 ส.ค. 2548 – 31 ก.ค. 2552

6

นายนาค  มุลน้อยสุ

นายก อบต.ดงชน

6 ก.ย. 2552 – 5 ก.ย. 2556

7

นายบัวไล  วงค์เครือสอน

นายก อบต.ดงชน

19 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2564

 8

 นายสิริชัย คึ้มยะราช

นายก อบต.ดงชน 

28 พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน        

 

Copyright © 2021. All rights reserved. by : www.dongchon.go.th
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น