หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวกันสารา  จันทรังษี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน 

โทร.095-1693828 

นางสาวกันสารา  จันทรังษี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  โทร.095-1693828

จ่าเอกยุทธนา  สายธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวยุวภา  วงศ์ประชา
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

 

นายศักดา ไชยตะมาตย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นางสาวะรี บุนนาค
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางสุพัตรา ปิยะนันท์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Copyright © 2021. All rights reserved. by : www.dongchon.go.th
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น