สำนักปลัด

โครงสร้างสำนักปลัด

จ่าเอกยุทธนา  สายธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวชลธิชา  ยะไชยศรี
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ

นายสรศักดิ์   ทอนฮามแก้ว
นิติกรชำนาญการ

นางสาวนฤมล  พรมไพสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายขจรยศ คำสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายภาณุวัฒน์ ภูสีฤทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

จ.ส.อ.เกียรตินันท์ มะปรางก่ำ
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน

นางสาวเกษรินร์  พลแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าที่ร้อยเอกชัชชัย นวนมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายพรหมมินทร์ ศรีลาศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายวรพล  วงค์เครือสอน
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ

 

Copyright © 2021. All rights reserved. by : www.dongchon.go.th
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น