กองคลัง

โครงสร้างกองคลัง


นางสาวยุวภา  วงศ์ประชา
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
นางเหรียญทอง วงค์จันดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
 
 นางนันทรัตน์ อุดร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 นางสาวธัญวรัตม์ ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   
นางสาวพรนภัส เถาว์ประสาท
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
Copyright © 2021. All rights reserved. by : www.dongchon.go.th
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น