กองสวัสดิการสังคม

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม

นางสุพัตรา ปิยะนันท์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

นายสิทธิศักดิ์ ยะตะโคตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศิริรักษ์ เรืองจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

Copyright © 2021. All rights reserved. by : www.dongchon.go.th
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น