คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่

คู่มือ มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือ มาตรฐานหอพัก

 

คู่มือในการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ

คู่มือปฏิบัติงานธุรการ

คู่มือการปฏฺบัติงานด้านการเงิน และการบัญชี

คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

Copyright © 2021. All rights reserved. by : www.dongchon.go.th
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น